Bli partner

Allmänna Villkor

Allmänna villkor för användande av iWaiter AB's mobilapplikation.

iWaiter AB Allmänna Villkor

Vänligen läs våra allmänna villkor innan du använder iWaiter restaurangapp. När du beställer och betalar genom vår mobilapplikation, godkänner du de allmänna villkoren.

Definitioner

Villkoren = Dessa allmänna villkor

Appen = iWaiters nedladdningsbara mobilapplikation

Måltiden = Mat och/eller dryck som beställs och betalas via Appen

Kunden = Dig som användare av Appen

iWaiter = iWaiter AB, org. nr 559134-5920, adress Klarabergsviadukten 63, 111 64, Stockholm

Part/Partner/Partners = Enheten/Enheter såsom Hotell, Caféer, Restauranger som är iWaiters Samarbetspartners

Parterna = Kunden och iWaiter

Villkoren gäller mellan Kunden vid beställning av mat och/eller dryck som tillhandahålls via Appen av iWaiter.

iWaiter äger Tjänsten och driver densamma med hjälp av de partners som tillagar och levererar Måltiden till Kunden. När Du blir Kund hos iWaiter så accepterar du Villkoren. Villkoren beskriver Appen och vad som gäller för Kunden; vilka rättigheter och skyldigheter Kunden respektive iWaiter har. Genom Appen använda iWaiters funktioner accepterar Kunden Villkoren. Genom bekräftelse av beställning och registrering av kunduppgifter, så förbinder Kunden sig till dessa Villkor att ha läst och godkänt Villkoren. Observera att Villkoren utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör. Har Kunden frågor om Villkoren är Kunden välkommen att kontakta iWaiter på kontaktaoss@iwaiter.se.

1. Allmänt om Tjänsten

Appen som iWaiter erbjuder Kunden som konsument innebär att Kunden beställer Måltiden via Appen. I Appen listas de Partners som iWaiter erbjuder Måltider hos. Efter att Kunden lagt en beställning via Appen ombesörjer Partnern, att Måltiden serveras/transporteras till det bordsnummer/den leveransadress Kunden angett. Kunden betalar för Måltiden direkt till bank genom Appen vid beställningstillfället inklusive en avgift om utkörnings- eller catering-funktionerna valts.

1.2 Utbud av Måltider

Utbudet av öppettider, leveransmöjligheter och Måltider varierar hos de olika Partnerna och Kunden hänvisas till Appen för partnerns utbud.

1.3 Beställning och leverans

Samtliga beställningar genomförs via Appen genom att Kunden väljer en eller flera Måltider Kunden önskar köpa. Beroende på utbud av leveransmöjligheter (beställning till bord, utkörning, avhämtning) hos Partnerna kan Kunden välja om Kunden vill få sin Måltid levererad till bordet, levererad till angiven adress eller hämta sin Måltid på egen hand. Önskar Kunden göra en förbeställning, kan denna göras maximalt sju (7) dygn i förväg. Observera att iWaiter aldrig tar emot beställningar av Måltider via mail eller telefon. En beställning bekräftas alltid av pushnotis alt. e-­postmeddelande och beräknad ungefärlig leveranstid.

1.4 Livsmedelshantering efter leverans

Så snart Kunden betalat Måltiden övergår ansvaret till Kunden. iWaiter ersätter därför inte eventuella skador på Måltiden, utebliven leverans eller Kundens otillgänglighet, dvs. om Kunden inte finns tillgänglig för att ta emot beställd Måltid vid servering/leverans.

Måltiden tillagas och serveras/levereras av Partnerna – i av Livsmedelsverket godkända kök. Maten serveras/levereras till Kund utan att iWaiter är involverad. Kunden ansvarar således själv helt för att kontrollera Måltidens kvalitet innan förtäring.

1.5 Innehåll och komponenter i Måltiden

Via Appen presenterar Partnerna så detaljerade innehållsförteckningar som möjligt för samtliga deras Måltider med syfte att Kunden ska få så bra information som möjligt om råvaror och ingredienser, allergener etc. som ingår i Måltiden. iWaiter reserverar sig för att en enskild Partner, i undantagsfall, kan byta ut vissa ingredienser och/eller råvaror som specificerats i varje Måltid mot lämpliga och likvärdiga ersättningsvaror. Detta kan till exempel bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas. Om Kunden har frågor kring någon av Måltiderna och de komponenter som ingår i dem eller om Kunden har ytterligare frågor kring innehållsförteckningen ber iWaiter Kunden kontakta den aktuella Partnern.

2. Vad kostar Tjänsten och hur betalar jag?

2.1 Priser

Aktuella priser per Måltider och för eventuell leveransavgifter visas alltid via Appen. iWaiter äger rätt att genomföra förändringar beträffande avgiftens storlek och/eller Appens innehåll. Vid väsentliga förändringar beträffande Appens innehåll uppdateras dessa Villkor och en ny version tillgängliggörs via Hemsidan eller i Appen. Kunden ansvarar själv för att tillse att Kunden tagit del av den senast uppdaterade versionen via Hemsida eller Appen.

2.2 Betalning

Vid användning av Appen betalar Kunden i direkt anslutning till en beställning i Appen. Kunden kan betala direkt via konto alternativt faktura, sista dagen i månaden, för de Måltider Kunden samlat på sig under pågående månad.

3. Dina åtaganden som Kund hos iWaiter

Genom att godkänna Villkoren intygar Kunden att Kunden är 18 år och att inga andra hinder föreligger för att Kunden godkänner dessa Villkor. Ett godkännande innebär att Kunden accepterar att följa Villkoren vid användning av Appen. Så snart Kunden genomfört sin första beställning skickas ett bekräftelse-mejl till den e-postadress Kunden angivit innehållandes Kundens beställnings- och betalningsinformation. Kunden ansvarar således själv för att de uppgifterna Kunden lämnat vid sin första beställning ska vara korrekta och uppdaterade. Kunden har inte rätt att använda iWaiters varumärken eller profil utöver vad som krävs för användandet av Appen.

4. Dataskydds- och Sekretesspolicy

iWaiters Dataskydds- och Sekretesspolicy reglerar hur iWaiter hanterar Kundens personuppgifter: till exempel vilka uppgifter som sparas, hur de lagras, och hur iWaiter kan komma att använda dessa uppgifter för att bland annat skapa en ännu bättre köpupplevelse för Kunden. Läs mer om detta i Dataskydds- och Sekretesspolicy.

5. Reklamationer och synpunkter

iWaiter vill att Kunden ska vara nöjd! Om det skulle vara något fel på leveransen och frågor eller problem som uppkommer till följd av Måltiden ska detta hanteras av den Partner som serverade/leverade Måltiden och inte av iWaiter. Kunden bör därför, om Kunden har några frågor, direkt (inom fem (5) minuter) ta kontakt med Partnern . iWaiter är därmed inte ansvarig för till exempel förseningar, fel i varan, betalning eller annat som uppstått på grund av problem relaterat till den Måltid som erbjudits till försäljning genom Appen.

6. Kundtjänst

iWaiter tillhandahåller support via kundtjänst som Kunden når på e-­post kontaktaoss@iwaiter.se.

7. iWaiter rätt att avsluta Tjänsten

iWaiter reserverar sig rätten att avsluta Appens funktioner för Kunder som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och meddelas den aktuella Kunden.

8. Övrigt

  • iWaiter förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt.
  • Kunden är skyldig att ersätta iWaiter för all direkt och indirekt skada som Kunden åsamkat iWaiter i anledning av brott mot Villkoren.

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende iWaiters ansvar gentemot Kunden:

  • Utöver vad som anges i Villkoren lämnar iWaiter inga garantier beträffande innehåll, information, råvaror, ingredienser, tjänster eller annat som tillhandahålls av eller genom iWaiter via Appen, iWaiter lämnar inte heller några garantier beträffande Appens funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.
  • iWaiter ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av Information som Kunden skickar in till iWaiter eller material eller information som Kunden tar emot. Vidare ansvarar inte iWaiter för brottsliga gärningar som begås med användning av iWaiters tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.
  • iWaiter ansvarar inte för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av information från iWaiter.
  • Detta gäller dock inte om iWaiter orsakat Kunden skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet. 

9. Tvist

Om tvist föreligger mellan iWaiter och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.

10. Uppdatering av avtal

iWaiter har ensamrätt att ändra och uppdatera detta avtal. iWaiter kommer då publicera det på hemsidan (www.iwaiter.se). Därefter tar det ca 10 dagar innan det börjar gälla. Genom att använda iWaiters App godkänner Kunden alla ändringar. Detta avtal ersätter avtal med tidigare datum. För tydlighetens skull vill iWaiter även klargöra att Kunden genom detta Användaravtal endast får tillgång till Appen. Kunden blir inte på något sätt Partner eller liknande till iWaiter.

När Kunden har godkänt detta Användaravtal får Kunden direkt tillgång till Appen. Kunden samtycker därmed till att Kunden inte har rätt att ångra detta avtal enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler efter att Kunden har fått tillgång till Appen.

KONTAKT

Hör gärna av dig om du har förslag, funderingar och/eller synpunkter rörande detta Användaravtal. Våra kontaktuppgifter är: kontaktaoss@iwaiter.se.