Personuppgiftspolicy

iWaiter AB (”vi”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på kontaktaoss@iwaiter.se.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

iWaiter AB, organisationsnummer 559134-5920, med adress Forsbyvägen 126, 741 44, Knivsta, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND/ANVÄNDARE?

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter om dig:

  • För- och efternamn (Frivilligt)

  • E-postadress

  • Profilbild (Frivilligt)

  • Personnummer (För säker identifiering via BankID)

  • Betalningsinformation (Vi sparar inte denna information)

  • Platsinformation

  • Beställningshistorik

·          

HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är nödvändigt för säker identifiering.

VARFÖR BEHANDLAR VI OCH VARFÖR HAR VI RÄTT ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?

Vi behöver dina personuppgifter enligt denna policy för att vår tjänst ska fungera på bästa möjliga sätt samt för att uppfylla de legala krav som ställs på vår tjänst. Personuppgifter används också för att tillhandahålla bästa möjliga service och support.

Vi gör all hantering av personuppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet samt dina rättigheter och friheter.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi delar dina personuppgifter med de leverantörer och samarbetspartners som vi samarbetar med och som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

 

Dina personuppgifter kommer främst att delas med:

  • De enheter/samarbetspartners som erbjuder iWaiter i sin verksamhet.

  • Företag som hjälper oss med vår betalningshantering, till exempel banker.

  • IT-tjänster (kommunikation, teknisk support och underhåll).

 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Alla dina personuppgifter behandlas i Sverige.

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis myndighetsutövning, eller rättsliga förpliktelser. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

Vi äger rätt att ta bort information och användare som inte följer lagen eller av oss anses vara kränkande, stötande och/eller inte följer policyn. Vårt ansvar utesluter inte att användare är ansvariga för vad de publicerar.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som vi bedömer är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och enbart så länge det behövs för syftet. Endast personer inom organisationen som verkligen behöver tillgång till uppgifterna får det.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till dem. Om du vill ha information om dina uppgifter mejlar du kontaktaoss@iwaiter.se.

RÄTT TILL RÄTTELSE

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som användare kan ändra vissa uppgifter direkt i din profil.

RÄTT TILL RADERING

Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Vi kan dock behöva spara dem i bokföringssyfte.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING

Informationsutskick: Du har möjlighet att avanmäla att dina personuppgifter behandlas för utskick av erbjudande eller nyheter. Det gör du i din profil.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Du kan begära att vi lämnar ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel en annan part eller leverantör. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.

VAD INNEBÄR DET ATT DATAINSPEKTIONEN ÄR TILLSYNSMYNDIGHET?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

HUR KONTAKTAR DU OSS LÄTTAST VID FRÅGOR OM DATASKYDD?

Om du har frågor eller vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på kontaktaoss@iwaiter.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av policyn finns på den här sidan.

 

Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2019-06-07

Ladda ner iWaiter

© 2017-2019  by Waiter AB