Bli partner

iWaiter AB personuppgiftspolicy

iWaiter AB värnar om Kundens personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd.

iWaiter AB personuppgiftspolicy

Definitioner:
Kund = Du som användare av iWaiter mobilapplikation

iWaiter AB värnar om varje Kunds personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna policy förklarar hur iWaiter samlar in och använder Kundens personliga information. Den beskriver också Kundens rättigheter och hur Kunden kan göra rättigheterna gällande. Det är viktigt att Kunden tar del av och förstår policyn och känner sig trygg i iWaiters behandling av Kundens personuppgifter. Kunden är alltid välkommen att kontakta iWaiter vid eventuella frågor på kontaktaoss@iwaiter.se.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER IWIATER SAMLAR IN?

iWaiter AB, organisationsnummer 559134-5920, med adress Klarabergsviadukten 63, 111 64, Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR IWAITER IN OM KUND/ANVÄNDARE?

iWaiter samlar in och behandlar följande uppgifter om Kunden:

  • För- och efternamn (Frivilligt)
  • E-postadress
  • Profilbild (Frivilligt)
  • Personnummer (För säker identifiering via BankID)
  • Betalningsinformation (iWaiter sparar inte denna information)
  • Platsinformation
  • Beställningshistorik

HUR HANTERAR IWAITER PERSONNUMMER?

iWaiter kommer endast att behandla Kundens personnummer när det är nödvändigt för säker identifiering.

VARFÖR BEHANDLAR IWAITER - OCH VARFÖR HAR IWAITER RÄTT ATT BEHANDLA - KUNDENS UPPGIFTER?

iWaiter behöver Kundens personuppgifter enligt denna policy för att iWaiters mobilapplikation ska fungera på bästa möjliga sätt samt för att uppfylla de legala krav som ställs på appen. Personuppgifter används också för att tillhandahålla bästa möjliga service och support.

iWaiter gör all hantering av personuppgifter med största möjliga hänsyn till Kundens integritet samt Kundens rättigheter och friheter.

VILKA KAN IWAITER KOMMA ATT DELA KUNDENS PERSONUPPGIFTER MED?

iWaiter delar Kundens personuppgifter med de leverantörer och samarbetspartners som iWaiter samarbetar med och som erbjuder sina tjänster genom iWaiters mobilapplikation. Dessa företag är så kallade personuppgiftsbiträden för iWaiter. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för iWaiters räkning och enligt iWaiters instruktioner.

Kundens personuppgifter kommer främst att delas med:

  • De enheter/samarbetspartners som erbjuder iWaiters mobilapplikation i sin verksamhet.
  • Företag som hjälper iWaiter med betalningshantering, till exempel banker.
  • IT-tjänstföretag som iWaiter samarbetar med (kommunikation, teknisk support och underhåll).

När Kundens personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka iWaiter har samlat in informationen.

VAR BEHANDLAR IWAITER KUNDERS PERSONUPPGIFTER?

Alla personuppgifter kopplade till Kunden behandlas i Sverige.

HUR LÄNGE SPARAS KUNDENS UPPGIFTER?

iWaiter sparar Kundens personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av Kund endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. iWaiter behandlar och sparar kundens personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra iWaiters avtalade åtaganden gentemot Kunden. iWaiter sparar även Kundens personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis myndighetsutövning, eller rättsliga förpliktelser. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

iWaiter äger rätt att ta bort information och Kunder som inte följer lagen eller av iWaiter anses vara kränkande, stötande och/eller inte följer policyn. iWaiters ansvar utesluter inte att Kunder är ansvariga för vad de publicerar.

HUR SKYDDAS KUNDENS PERSONUPPGIFTER?

iWaiter behandlar enbart sådana personuppgifter som iWaiter bedömer är nödvändiga för att bedriva sin verksamhet och enbart så länge det behövs för syftet. Endast personer inom organisationen som verkligen behöver tillgång till uppgifterna får det.

VAD HAR KUNDEN FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). iWaiter är alltid öppna och transparenta med hur iWaiter behandlar Kundens personuppgifter och Kunden vill veta vilka uppgifter iWaiter behandlar, kan Kunden begära att få tillgång till dem. Om Kunden vill ha information om sina uppgifter, kontakta iWaiter här: kontaktaoss@iwaiter.se.

RÄTT TILL RÄTTELSE

Kunden kan begära att sina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har Kunden också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som Kund kan ändra vissa uppgifter direkt i din profil.

RÄTT TILL RADERING

Kunden kan begära radering av de personuppgifter iWaiter behandlar. Detta om Kunden ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. iWaiter kan dock behöva spara dessa uppgifter i bokföringssyfte.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING

Informationsutskick: Kunden har möjlighet att avanmäla de personuppgifter som behandlas för utskick av erbjudande eller nyheter. Detta gör Kunden i sin profil.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Kunden kan begära att iWaiter lämnar ut sina uppgifter i ett digitalt läsbart format till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel en annan part eller leverantör. Detta gäller bara personuppgifter som Kunden själv har gett iWaiter, som behandlas automatiskt av iWaiter och som iWaiter behandlar för att hålla vad iWaiter lovat i avtalet med Kunden eller för att Kunden samtyckt.

VAD INNEBÄR DET ATT DATAINSPEKTIONEN ÄR TILLSYNINGSMYNDIGHET?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om Kunden tycker att iWaiter behandlar deras personuppgifter på ett felaktigt sätt har Kunden därför rätt att lämna klagomål till tillsyningsmyndigheten Datainspektionen.

HUR KONTAKTAR DU OSS LÄTTAST VID FRÅGOR OM DATASKYDD?

Om du har frågor eller vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på kontaktaoss@iwaiter.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av policyn finns på den här sidan.

Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2018-06-11